Het idee achter versvak.nl

Er is steeds meer kritiek op de gevestigde wetenschap. Niet zonder reden, want de prestatiedruk in de wetenschap leidt tot slordigheden, plagiaat en datamanipulatie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle wetenschappelijke publicaties vol staan met gefingeerde data, of dat wetenschappers en masse onzin verkopen. Maar door deze slechte naam schiet het vaak wel zijn doel voorbij. Kennis is macht, maar dat geldt pas echt wanneer deze kennis gedeeld kan worden met een groot publiek.

Er wordt veel en goed onderzoek gedaan door academici en andere onderzoekers en grotendeels van belastinggeld. Een groot deel van deze kennis is niet vrij toegankelijk en staat vol vaktermen.  Dit moet anders kunnen. Versvak.nl is opgericht om wetenschap direct en voor iedereen toegankelijk te maken. Zonder omwegen, zonder poespas en in begrijpelijke taal. Korte stukjes tekst met hedendaagse, relevante (wetenschappelijke) thema’s en bevindingen. Door (jonge) wetenschappers en vakidioten met passie voor hun vakgebied.

In het versvak vind je blogs van actuele thema’s benadert vanuit wetenschappelijk perspectief met vaak enkele relevante en recente bevindingen geschreven door onze bloggers afkomstig uit de sociale-, maatschappij-, en geesteswetenschappen (i.e., gamma wetenschappen), maar van mensen uit de praktijk.

Wil jij ook een bijdrage leveren of onderdeel uitmaken van onze bloggerspool, mail dan naar m.vanklingeren@ru.nl.